Halloween

Halloween imhemberero yegore negore, asi chii chaicho chaicho kupemberera?Uye iyi tsika inoshamisa yakatanga sei?Ko, sezvinotaura vamwe, rudzi rwokunamata madhemoni here?Kana kuti chinongova chisaririra chisingakuvadzi cheimwe tsika dzekare dzechihedheni here?

Shoko pacharo, “Halloween,” rine mavambo aro muChechi yeKaturike.Inobva kuhuwori hwakabvumidzwa hweAll Hallows Eve.November 1, “All Hollows Day” (kana kuti “All Saints Day”), izuva rechiKaturike rokuchengeta mukukudza vasande.Asi, muzana remakore rechi5 BC, muCeltic Ireland, zhizha rakapera zviri pamutemo musi waOctober 31. Zororo racho rainzi Samhain (sow-en), gore Idzva reCeltic.

Imwe nyaya inoti, pazuva iroro, midzimu yakabviswa miviri yaavo vose vakanga vafa mugore rose rakanga rapfuura yaizodzoka kuzotsvaka mitumbi mipenyu kuti ive nayo kwegore raitevera.Kwaidavirwa kuva tariro yavo bedzi youpenyu hwapashure porufu.VaCelt vaidavira kuti mitemo yose yomuchadenga nenguva yakarembedzwa panguva iyi, zvichibvumira nyika yemidzimu kupindirana nevapenyu.

Sezvineiwo, vakanga vachiri vapenyu vakanga vasingadi kubatwa nemweya.Saka pausiku hwaOctober 31, vagari vomumusha vaizodzima moto mudzimba dzavo, kuti dzitonhore uye dzive dzisingadiwi.Vaibva vapfeka nhumbi dzemhando dzose dzehutsvina uye vachitenderera neruzha munharaunda, vachiparadza zvakanyanya kuitira kutyisidzira mweya yaitsvaga miviri yekuva nayo.

Zvichida tsananguro iri nani yokuti nei vaCelt vakadzima moto wavo yakanga isiri yokuodza mwoyo kuva nemidzimu, asi kuti madzinza ose echiCelt agone kupfutidza moto wawo kubva kumwewo, moto weDruidic wairamba uchipfuta pakati peIreland, paUsinach.

Dzimwe nhoroondo dzinotaura nezvokupisa kwaiita vaCelt mumwe munhu padanda aifungidzirwa kuti akanga atogarwa, sechidzidzo kumidzimu.Dzimwe nhoroondo dzenhoroondo yeCeltic dzinobvisa nyaya idzi sengano.

VaRoma vakagamuchira miitiro yevaCelt seyavo.Asi muzana remakore rokutanga AD, Samhain akapinzwa mumhemberero dzedzimwe tsika dzechiRoma dzakaitwa muna Gumiguru, dzakadai sezuva ravo rokukudza Pomona, mwarikadzi weRoma wemichero nemiti.Chiratidzo chePomona iapuro, iro rinogona kutsanangura kwakabva tsika yedu yemazuva ano yekubikira maapuro paHalloween.

Chinangwa chemaitiro chakachinjawo nekufamba kwenguva kuti chive chetsika.Sezvo kudavira kuva nemidzimu kwakaderera, tsika yokupfeka semahobho, zvipoko, uye varoyi yakavamba rutivi rwetsika.

Tsika yeHalloween yakaunzwa kuAmerica kuma1840 nevakatamira kuIrish vaitiza nzara yembatatisi yenyika yavo.Panguva iyoyo, pranks yaidiwa muNew England yaisanganisira kurovera pamusoro pedzimba dzekunze uye kusunungura magedhi efenzi.

Tsika yekunyengedza-kana-kubata inofungidzirwa kuti haina kutanga nevaIrish Celts, asi netsika yeEurope yezana ramakore rechipfumbamwe inonzi souling.Musi waNovember 2, Zuva reMweya Yose, vaKristu vepakutanga vaifamba mumusha vachienda kune mumwe vachipemha “makeke emweya,” aigadzirwa nemativi mana echingwa ane macurrants.Kuwanda kwekeke dzemweya vapemhi vaizowana minamato yakawanda yavaivimbisa kutaura vakamiririra hama dzakafa dzevapi.Panguva iyoyo, zvaidavirwa kuti vakafa vakaramba vari murima kwekanguva pashure porufu, uye kuti munyengetero, kunyange nevanhu vavasingazivi, waigona kukurumidzisa mweya kuenda kudenga.

Tsika yeJack-o-lantern ingangobva kungano dzechiIrish.Sezvinorondedzerwa ngano yacho, mumwe murume anonzi Jack, uyo aizivikanwa zvikuru sechidhakwa uye tsotsi, akanyengera Satani kuti akwire mumuti.Jack akabva aveza mufananidzo wemuchinjikwa muhunde yemuti, achiteya dhiyabhorosi mumuti.Jack akaita chibvumirano nadhiyabhorosi kuti, kana akasazomuedza zvakare, aizovimbisa kumudzikisa pasi mumuti.

Maererano nengano yevanhu, mushure mokunge Jack afa, akarambidzwa kupinda Kudenga nekuda kwenzira dzake dzakaipa, asi akarambidzwawo kupinda muGehena nokuti akanga anyengera dhiyabhorosi.Pane kudaro, dhiabhori akamupa zimbabwe rimwe chete kuti avhenekere nzira yake nemurima rinotonhora.Zinga racho raiiswa mukati meturnipu yakagochwa kuti rirambe richipenya.

MaIrish akashandisa turnips se "mwenje waJack" pakutanga.Asi pavakabva kune dzimwe nyika vakauya kuAmerica, vakawana kuti manhanga akanga akawanda kupfuura maturnips.Saka Jack-O-Lantern muAmerica rakanga riri nhanga ine gomba, yakabatidzwa nemazimbe.

Saka, kunyange zvazvo mamwe machechi angave akatora Halloween se“zororo” ravanofarira, zuva racho pacharo harina kubva mutsika dzakaipa.Yakakura kubva mutsika dzevaCelt vachipemberera gore idzva, uye kubva mumitambo yemunamato yeMedieval yevaEurope.Uye nhasi, kunyange machechi akawanda ane Halloween mapato kana nhanga kuveza zviitiko zvevana.Mushure mezvose, zuva iro pacharo rakangoipa sekutarisira kunoita munhu.


Nguva yekutumira: Mar-12-2022